vn.anvui.busdriver

Version: 4.4 and up - Updated: January 30, 2019
AN VUI Driver là ứng dụng giành cho lái phụ xe đường dài có thể nắm được danh sách hành khách trên xe, Vị trí lên xuống của hành khách, Số tiền phải thu của hành khách. Đặc biệt với những nhà xe đường dài Ứng dụng AN VUI Driver còn ...
ADS